รู้สิทธิ

Malay

หรือ 

ฟังเสียง :

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  

เราต้องรู้อะไรบ้าง:     

 

เราต้องทำอย่างไรเมื่อเราถูกจับ:     

 

Informasi tentang hak:     

 


 

Malay

หรือ

ฟังเสียง :

การแจ้งให้ญาติทราบ

เราต้องรู้อะไรบ้าง:     

 

เราต้องทำอย่างไรเมื่อเราถูกจับ:     

 

Memaklumkan keluarga: